Voor een ongedwongen, gezellige en actieve invulling van de dag!
 

HOE GAAN WIJ OM MET JOUW PRIVACY?

Dagbesteding Zaanstad heeft een privacy reglement opgesteld waarin wij uitleggen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit bevat informatie over de omgang met gegevens in het algemeen (aan ons verstuurd via het contactformulier bijvoorbeeld) en over hoe wij gegevens verwerken en delen met betrekking tot de deelname aan de dagbesteding (gegevens ten behoeve van intakes, voortgangsrapportages, evaluaties, etc.). Voor dit laatste dient het reglement getekend te worden tijdens de intake. PRIVACY REGLEMENT

 Dit is het privacyreglement van Maatschappelijke Zorg Zaanstad. Dagbesteding Zaanstad is een handelsnaam van Maatschappelijke Zorg Zaanstad B.V.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy. In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Maatschappelijke Zorg Zaanstad kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Maatschappelijke Zorg Zaanstad, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Maatschappelijke Zorg Zaanstad verstrekt. De gegevens worden niet geautomatiseerd verwerkt. Maatschappelijke Zorg Zaanstad kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;
- Uw BSN nummer;
- Overige gegevens die u ons toestuurt of mondeling verstrekt.

Naast het verzamelen van uw persoonsgegevens wordt er een persoonsdossier van u aangemaakt waarin wij o.a. de gemaakte afspraken, overeenkomsten, gegevens, intakeformulieren een begeleidingsplan, voortgangsrapportages, evaluaties en aanwezigheidsregistratie bewaren.

WAAROM MAATSCHAPPELIJKE ZORG ZAANSTAD GEGEVENS NODIG HEEFT
Maatschappelijke Zorg Zaanstad verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Maatschappelijke Zorg Zaanstad uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het deelnemen aan onze dagbesteding. Het bijhouden van een persoonsdossier, zoals in het vorige hoofdstuk genoemd, wordt vanuit gemeenten en budgethouders verlangt als verantwoording voor de geleverde zorg. De doelen waarvoor Maatschappelijke Zorg Zaanstad uw gegevens gebruikt zijn:

- Voor zorgverlening;
- Voor doelmatig beheer en beleid;
- Voor financiële afhandeling van de geleverde zorg.


HOE LANG MAATSCHAPPELIJKE ZORG ZAANSTAD UW GEGEVENS BEWAART

Maatschappelijke Zorg Zaanstad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er wel een overeenkomst tot stand komt worden uw gegevens wél langer bewaard, afhankelijk van de wet waarop de zorg is gebaseerd. Namelijk: 20 jaar bij Wlz, 15 jaar bij WMO, 20 jaar bij Jeugdwet en 7 jaar in geval van een medewerker overeenkomst (vanaf het moment dat de zorg gestopt wordt).

DELEN MET ANDEREN
Maatschappelijke Zorg Zaanstad verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden (o.a. betrokken zorgverleners, de gemeente of een hoofdaannemer) indien dit nodig is voor de uitvoering van de zorg aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Maatschappelijke Zorg Zaanstad is niet verantwoordelijk voor de verwerking door derde. Indien Maatschappelijke Zorg Zaanstad uw gegevens deelt met een samenwerkingspartij, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze partij die aan AVG vereisten voldoet. Uiteraard verkopen wij uw gegevens niet.

Medewerkers binnen Maatschappelijke Zorg Zaanstad en samenwerkingspartners, hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijv. wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor de gezondheid en/of welzijn van u of uw kind of die van een derde.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Maatschappelijke Zorg Zaanstad worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het  IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Maatschappelijke Zorg Zaanstad gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

UW RECHTEN: GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad), te corrigeren of (gedeeltelijk) te verwijderen (Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven). Daarnaast heeft u het recht om een eigen verklaring aan uw dossier toe te voegen.  Tevens kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan een andere, door u aangewezen partij. Hiervoor is legitimatie vereist. Daarnaast is het in bepaalde gevallen mogelijk om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht sturen naar info@dagbestedingzaanstad.nl. Maatschappelijke Zorg Zaanstad zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Maatschappelijke Zorg Zaanstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Maatschappelijke Zorg Zaanstad maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Maatschappelijke Zorg Zaanstad verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Maatschappelijke Zorg Zaanstad op via info@dagbestedingzaanstad.nl. www.dagbestedingzaanstad.nl is een website van Maatschappelijke Zorg Zaanstad. Maatschappelijke Zorg Zaanstad is als volgt te bereiken:

Postadres: Witte Vlinderweg 61, 1521PS Wormerveer
Vestigingsadres: Witte Vlinderweg 61, 1521PS Wormerveer
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 93582404
Telefoon: 06 - 40870436
E-mailadres: info@dagbestedingzaanstad.nl

 
E-mailen
Bellen